غذاهای آماده

غذاهای آماده

تخم مرغ تقریبا در همه جا از جمله غذاهای یخ زده و اماده به مصرف مورد استفاده قرار می گیرد. تخم مرغ نه تنها منجر به بهبود بافت می­گردد بلکه توانایی ماده غذایی را در فرایند انجماد و رفع انجمادو همچنین پخت با ماکروویو افزایش میدهد.

bigstock-Omelet-With-Vegetables-And-Che-58062320-1024x683.jpg